การขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนเครือข่ายของเยาวชนระดับผู้นำ ที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อผู้อื่น ด้วยการใช้พื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้าง เช่น วัด หรือศาลากลางของชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับ การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ควบคู่กับการสื่อสารสาระจากพุทธธรรมที่นำเสนอด้วยสื่อการเรียนรู้สองภาษา เพื่อการขยายเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ และยั่งยืน บนพื้นฐานภายใน คือ สภาพจิตใจ ที่มั่นคง พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมภายนอกได้อย่างกลมกลืน

Mindfulness Workshop for Mindful Generation

ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย :: พัฒนาทักษะความสามารถภายในตนเอง เพื่อความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) และความยืดหยุ่นทางความคิด (Mental Resilience) ด้วยการฝึกสติผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ

Effective Communication for Harmonious Cooperation

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกันได้กลมกลืน :: พัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกับเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ และรุ่นน้อง

English Language Skills for Learning and Working

ทักษะภาษาเพื่อการค้นคว้า และการพัฒนาชีวิต :: พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษา ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการทำงาน ด้วยการฝึกฟัง และฝึกถ่ายทอดเรื่องเล่าภาษาอังกฤษ และฝึกเชื่อมโยงข้อคิดจากเรื่องนั้น ๆ สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Technology Skills for Learning and Working

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และนำไปสู่เส้นทางอาชีพ :: พัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนและการทำงาน ด้วยการฝึกใช้ และฝึกออกแบบสร้างสรรค์ แบบฝึกหัดออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Online English Exercise)