ภาพรวมโครงการ
(Overall Project)

ระบบเรียนออนไลน์สำหรับผู้นำกิจกรรม
(Online Learning Platform for Mind Gen)

รู้จักและฝึกที่จะระลึกรู้ อยู่กับความเป็นไปในขณะนั้น ๆ ของ

  • อากัปกิริยาทางกาย (body)
  • ความรู้สึกชอบใจ ไม่ชอบใจ หรือเฉย ๆ (feelings)
  • สภาพทางใจที่อยากได้ ไม่อยากได้ ในสิ่งต่าง ๆ (mental conditions)
  • การนึกคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวใด ๆ ที่ได้ประสบ หรือที่วาดฝันไว้ (ideas)

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแยกแยะและพิจารณาอาการต่าง ๆ ในระหว่างวัน ตลอดจนในระหว่างที่ทำกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกที่จะตั้งมั่นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า โดยไม่เสียสมาธิไปกับความคิด หรือ ความวิตกกังวลใด ๆ ที่ผ่านเข้ามา

ทำความเข้าใจในสภาพแวดดล้อม หรือบรรยากาศที่เราต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ความแตกต่างหลากหลาย อันเป็นสภาพที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ตามวีถีชีวิตในสังคม ทั้งด้านอายุ ความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมการแสดงออก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทที่เราเข้าเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปรับเปลี่ยนมุมมอง และการบริหารจัดการตนเองในแต่ละสถานการณ์ ที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ที่จำเป็นต่อการแสดงออกในสังคม ที่ผู้เรียนต้องปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

รู้จักและสามารถสังเกตได้ ถึงการมีและการไม่มีคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้เรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสำรวจตรวจสอบตนเองได้ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้มีในตน

รู้จักและสามารถสังเกตได้ ถึงการมีและการไม่มีคุณลักษณะสำคัญของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ ดำเนินกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสำรวจตรวจสอบตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเติมเต็มคุณลักษณะดังกล่าวให้มีในตน หรือเข้าหาผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ หรือเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน

รู้จักกับแนวทางที่หลากหลาย ในการประยุกต์ใช้บทเรียนนิทานไทย-อังกฤษแฝงคติสอนใจ ในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้รับการปรับแต่งเนื้อหาและแบบฝึกหัดระดับมาตรฐานสากล ตามกรอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างเหมาะสม และค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นฐานความรู้ ความถนัด และความสนใจของผู้อบรมแต่ละคน

โดยการตั้งคำถามจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องนั้น ๆ (Story-based Approach) และฝึกบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ในแบบฉบับของตนเอง พร้อมฝึกเชื่อมโยงข้อคิดจากเรื่องราวดังกล่าว กับคุณลักษณะที่พึงมีในตนเอง (Communicative Approach)

รู้จักตัวอย่าง และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย ผสานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในห้องเรียน ไปสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่นอกห้องเรียน มาเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปกับกิจกรรมภายในห้องเรียน ได้อย่างพอเหมาะพอดีกับบริบทของข้อจำกัดและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนเองและของกลุ่มผู้เรียนเป็นหลัก

รู้จักการบำรุงรักษา และเลือกใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรม หรือสื่อต่าง ๆ เช่น MOODLE (ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์) หรือ Facebook Group (กลุ่มออนไลน์) หรือ Online Virtual Classroom (ห้องเรียนเสมือนออนไลน์) เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียนเอง ได้ใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามตัว ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมา และเพื่อเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางที่เป็นไปได้ สำหรับขยายเครือข่าย ไปสู่กลุ่มที่มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพเช่นเดียวกัน ทั้งด้านวิชาที่สอน และด้านวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้กว้างขวางออกไป