รู้จักและฝึกที่จะระลึกรู้ อยู่กับความเป็นไปในขณะนั้น ๆ ของ

  • อากัปกิริยาทางกาย (body)
  • ความรู้สึกชอบใจ ไม่ชอบใจ หรือเฉย ๆ (feelings)
  • สภาพทางใจที่อยากได้ ไม่อยากได้ ในสิ่งต่าง ๆ (mental conditions)
  • การนึกคิดจินตนาการเป็นเรื่องราวใด ๆ ที่ได้ประสบ หรือที่วาดฝันไว้ (ideas)

ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแยกแยะและพิจารณาอาการต่าง ๆ ในระหว่างวัน ตลอดจนในระหว่างที่ทำกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกที่จะตั้งมั่นกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า โดยไม่เสียสมาธิไปกับความคิด หรือ ความวิตกกังวลใด ๆ ที่ผ่านเข้ามา